Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Keresés halissuli.nagykar.hu-n (Google)

HALISSULI

EFOP-3.3.2-16-2016-00068

  • A pojekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

  • A pojektidőszak fizikai megvalósításának határideje: 2021.02.28.

  • A program 23.397.080,- Ft támogatás nyert el az Európai Unió Szociális Alapjától.

  • Támogatás mértéke: 100%

 

Halissuli projektben olyan tematikus, élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzést szolgáló foglalkozásokat szervezünk, melyek

- önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését célozzák,
- ehhez kapcsolódóan internet- és könyvtárhasználati kompetenciák fejlesztését, alkalmazási lehetőségeket ismertetnek meg, mindeközben
- a tanulók saját, önálló ismeretszerzésre késztető motivációira és érdeklődési köreire alapoznak,
- ezt a motivációs bázist összekapcsolják az adekvát tananyaggal.

A pályázott tevékenységsorozat könyvtár-pedagógiai újdonság, elsősorban a foglalkozások módszertani újdonságai és intenzitása miatt.

Érintett, fejlesztendő tématerületek:
- a digitális kompetenciák,
- a tanulás tanulása,
- a kulturális tudatosság és kifejezőkészség
- a tanulási eredményességet elősegítő internet használat és információkeresés területein kívánunk fejlesztéseket végrehajtani.

A foglalkozásokon ki akarjuk alakítani az önállóan tanulni képes diák – tanulást segítő mentor/segítő kapcsolatot.

A projekt ezért – további célként – arra is törekszik, hogy a generációk közti ismeretátadást, a helyi tudások átörökítését is elősegítse.

A tervezett fejlesztés céljai:
a, A diákok önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése.
b, A tanulók ismeretátadó közegét jelentő és a tanulás érzelmi motivációit is erősítő családi, kortársi közegének bevonása (Ez a cél kiemelten fontos azokban a közösségekben, melyek szociális, vagy területi hátrányok miatt kulturálisan is hátrányt szenvednek.)
c, A könyvtárosok, pedagógusok, önkéntes értelmiségiek tanulássegítő kompetenciáinak fejlesztése, hogy a tanuláshoz szükséges technológiákat biztosító mediátorok lehessenek.
d, A könyvtár tereinek erre alkalmassá tétele, hogy ez a könyvtári tér akár az otthoni tanulóhely helyébe is léphessen időlegesen.

Célcsoport: azok az óvodás és általánosiskolás-korú gyermekek, akik Nagykanizsa peremterületén vagy a közeli falvakból járnak iskolába, óvodába (Miklósfa, Kiskanizsa), illetve halmozottan hátrányos fiatalokat nagy számban tanító intézménybe (Zalakomári általános iskola, Miklósfai óvoda ligetvárosi csoportja) járnak tanulni.

Tevékenységformák:
Témanapok: A projektidőszak alatt 100 tematikus napot tervezünk. Egy témanap 4x45 perces. A témanapok előtt a mentor/könyvtáros által vezetett 45 perces problémafelvető irányított beszélgetést szervezünk.
A feldolgozás mindig kapcsolódik
- a diákok tanulmányaihoz,
- a szűkebb városi, falusi környezethez
- a könyvtárban elérhető összes információforrás használatának megtanulásához,
- médiaismerethez,
elsősorban a segítés, rávezetés, önálló keresésben való bíztatás és a praktikus technikai segítségnyújtás formájában.
A témanapok utáni követő alkalmakon az iskolákkal kapcsolatot tartó mentoraink, és az ő koordinálásuk alatt segítő önkéntes mentorok találkoznak az internet segítségével, ehhez is helyet, gépeket kell biztosítanunk a könyvtár tereiben.
A témanapok az általános iskolák diákok számára az elmélyedést, búvárkodást jelentő alkalmak a könyvtárban, illetve a tanuló és a tanulást segítő együttműködésének kialakítását pórbáljuk meg ezeken a foglalkozásokon.
Az 5-6. osztályban hangsúlyos elem a városismeret, a 7-8. évfolyamosoknál médiaismeret, de ezek is erőteljesen kapcsolódva a saját érdeklődésekhez, kérdésfeltevésekhez.

Könyvtári órák:
Az óvodások számára szervezett 25 alkalom, alkalmakként óvodai csoportok létszámától függően átlagosan 15 fővel, 2x30 percben (szünettel). A foglalkozások célja a könyvek megszerettetése, megismertetése és összekapcsolása óvodai főbb témákkal és az óvodás gyermek érdeklődésével. Az alkalmak egy részében szülőket is meghívjuk a foglalkozásra, hogy kialakíthassunk velük partneri kapcsolatot.

A tematikus táborok
Az 5 napos, napközis rendszerű tábort a kiskanizsai és zalakomári iskolás fiatalok számára szervezzük meg, 20 fővel táboronként, összesen 4 tábort szervezve a két tanév (5 hónap) alatt. A táborok mindegyikében szervezünk nyílt napot a szülők számára, ahol a tanulást segítő foglalkozásvezetők bevonhatják a családtagokat is a segítő munkába.

Önálló tanulás segítő és követő internetes mentorszolgáltatás
Az önálló ismeretszerzést segítő, támogató internetes felület kialakítására azért van szükség, mert ez egyfelől a segítő és segített személyes, szakmai kapcsolata, melyet csak az arra felhatalmazott szakmai koordinátor kezelhet a megfelelő bizalommal. Ez is biztosítja a résztvevő, segítséget kérő, netán adó diákot arról, hogy őt, érdeklődését, igényeit és személyes kéréseit figyelembe vesszük, partnerként viszonyulunk hozzá. 

 

Partnerintézmények:

Kiskanizsai Általános Iskola

Miklósfai Általános Iskola

Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola

Rozgonyi úti Általános Iskola

Somssich Antal Általános iskola, Zalakomár

Nagykanizsa Központi Óvoda